ลาดยางมะตอย

การทำถนนลาดยางมะตอย หรือเรียกกันว่าลาดยางแอสฟัลท์ คือการใช้ขนาดเครื่องจักรหนักแต่
ล่ะขนาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหนาหรือการรับน้ำหนักของการทำถนน ลาดยางมะตอย
ลาดยางแอสฟัลท์ ที่จะบดอัดลงไปบนพื้นผิวทา ลาดยางมะตอยแต่ล่ะพื้นที่กำหนดความ
หนาแตกต่างกันไป จะมีเครื่องจักรที่่ขนาดการบดอัดไม่เท่ากัน เมื่อบดอัดลงไปลงบนผิว
เรียบร้อยแล้ว

 ลาดยางมะตอย
ลาดยางมะตอย
การลาดยางมะตอย  โดยการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ในการบดอัดลงไปบนผิวทาง ซึ่งวิธีการ
ลาดยางมะตอยที่เป็นปริมาณงานขนาดใหญ่  แตกต่างกันตรงที่เครื่องจักรที่ทำถนนลาดยางมะตอย

 ลาดยางมะตอย
ลาดยางมะตอย
รับทำถนน ลาดยางมะตอย หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ลาดยางแอสฟัลท์ (asphalt) เป็นการ
นำยางมะตอยที่วัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียวและความหนืดต่ำการทำถนน
ลาดยางมะตอยนิยมมาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญ
ของการลาดยางมะตอยทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุเติมเช่นหินและทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการเทผิวหน้าถนนจะเรียกชื่อเต็มว่า ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
ประเภทของการลาดยางมะตอยทีใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจร มี 2 ชนิด คือ

-ลาดยางมะตอยซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีลักษณะครึ่งอ่อนครึ่งแข็ง ทีอุณหภูมิปกติ มีสีดำ
หรือสีนําตาลปนดำ การใช้งาน ต้องต้มให้เหลวโดยใช้อุณหภูมิ 200-300 องศาฟาเรนไฮน์

-ลาดยางมะตอยชนิดเหลว

ส่วนการลาดยางมะตอยทำถนนที่ใช้ขนาดของเครื่องจักรจะแตกต่างกันดังนี้
1.งานลาดยางมะตอยที่มีปริมาณงานไม่มากนักมักจะใช้วิธีการเทยางมะตอยแล้วคนเกลี่ยให้เรียบ

ลาดยางมะตอย
ตามด้วยรถบดยางมะตอยให้แน่น

 ลาดยางมะตอย
ลาดยางมะตอย


วิธีที2คืองานลาดยางมะตอยที่มีขนาดใหญ่มักใช้รถเทปปูยางแทนคนเกลี่ย

ลาดยางแอสฟัลท์
ลาดยางแอสฟัลท์

ตามด้วยรถบดอัดแน่นเช่นเดิม


ลาดยางมะตอย
ลาดยางมะตอย